Sống hôm nay
1 2 3 4
OT
Phụ HT
Trò chơi kết thúc hôm nay
1 2 3 4
OT
Phụ HT
FT
Eltham Wildcats
Dandenong
17 21 22 22
21 20 19 18
82
78
38
41
FT
Waverley Falcons
Mt Gambier
24 21 28 20
14 29 19 24
93
86
45
43
FT
Melbourne Tigers
Frankston
22 20 8 11
23 31 26 25
61
105
42
54
FT
Casey Cavaliers
Geelong
23 27 25 25
26 18 19 32
100
95
50
44
Khác
1 2 3 4
OT
Phụ HT